Privacystatement versie 1.0 25 mei 2018

Privacystatement


Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. MZC Ridderkerk streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Door dit formulier te lezen en te ondertekenen geeft u aan van uw rechten kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze verwerking.


Categorieën persoonsgegevens


Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

Bijvoorbeeld:
❖ NAW gegevens;
❖ Geslacht;
❖ Kopie ID-pas
❖ Kopie zorgverzekeringspas
❖ E-mailadres;
❖ Telefoonnummer
❖ Gegevens betreffende uw gezondheid;
❖ De naam van uw zorgverzekeraar;
❖ De naam van uw andere zorgverleners;
❖ Tijdstip van uw afspraak;
❖ Afspraakhistorie;
❖ Betalingsgegevens;
❖ Correspondentie met andere zorgverleners;
❖ Correspondentie (bijvoorbeeld e-mails).


Grondslag voor gegevensverwerking


Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.


Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
❖ Het aanmaken van uw patiëntenkaart om u bij de praktijk in te schrijven;
❖ Het inloggen in uw patiëntenkaart;
❖ Het bijhouden van uw medisch dossier;
❖ Het inplannen van een afspraak;
❖ Het bijhouden van de door u aangegeven voorkeuren;
❖ Het uitvoeren van een behandeling;
❖ Het verbeteren van onze dienstverlening;
❖ Het behandelen van klachten;
❖ Het doorverwijzen naar een specialist;
❖ Intercollegiale toetsing en teamoverleg;
❖ Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden


Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen


Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u nadere afspraken maken.

Onze website


Via formulieren op onze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om contact met u te leggen, in te schrijven als patiënt of om de opgevraagde informatie toe te sturen. We bewaren deze persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het uitvoeren van de actie. Op onze website staan de volgende formulieren:
❖ Inschrijfformulier
❖ Contactformulier
❖ Klachtenformulier


Beveiligingsmaatregelen


Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Formulieren worden via een beveiligde SSL verbinding, versleuteld verstuurd en de gegevens worden voor een beperkte periode bewaart. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Daarnaast is er binnen de praktijk ook een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.
❖ We maken elke dag een back-up.
❖ We hebben up-to-date software met licenties.
❖ We hebben een servicecontract met een erkend IT-bedrijf.
❖ We hebben een inbraak alarmsysteem welke is doorgeschakeld naar een alarmcentrale, welke een erkend beveiligingsbedrijf met een snelle responstijd aanstuurt bij een alarmmelding.


Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)


Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.


Het gebruik van cookies


Wij maken voor het functioneren van onze praktijkwebsite geen gebruik van cookies. Dit is bevestigd door A&A Capacity die onze website beheerd.
In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.


Uw rechten


Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan mzcridderkerk@protonmail.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0180-427 223. Wij streven ernaar om uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.


Minderjarigen


Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en de diensten die hierop worden aangeboden.


Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens


Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring


Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.


Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
MZC Ridderkerk
Jan Luykenstraat 2
2985 BV Ridderkerk
T. 0180 – 427223
E. mzcridderkerk@protonmail.com
W. https://www.mzcridderkerk.nl